>

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo draagt de Vogelbescherming bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Daarnaast zet de Vogelbescherming zich in voor belangrijke vogelgebieden als de Waddenzee, Zeeuwse Delta, IJsselmeer en tal van kleinere natuurgebieden, welke van levensbelang zijn voor vogels. Bescherming en herstel van deze gebie­den is een topprioriteit voor de Vogelbescherming.

Er wordt tevens gewerkt aan een vogelvriendelijk platteland. Op het boerenland gaan de aantallen Grutto’s, Scholeksters en Veldleeuweriken fors achteruit. De Vogelbescherming werkt aan een keerpunt, samen met boeren maar ook op beleidsniveau.

Vogelrijke wijken en steden worden gestimuleerd. De Vogelbescherming stimuleert bewoners om van hun tuin een vogelparadijs te maken. Met ge­meenten, bouwondernemingen en -corporaties werken we samen om buurten en gebouwen vogelvriendelijk te maken.

De Vogelbescherming komt op voor bedreigde vogelsoorten en ontwikkelt speciale pro­gramma’s gericht op vogelsoorten waar het slecht mee gaat. Wij richten ons op het in stand houden van populaties in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Voor trekvogels gaat het daarbij om de hele trekroute: van broedgebied tot overwinteringsgebied. Een prioriteit van BirdLife International is om wereldwijd te voor­komen dat vogelsoorten uitsterven.