Strootman Landschapsarchitecten integreert stedenbouw, cultuurhistorie, ecologie, kunst en architectuur in een landschapsarchitectonisch ontwerp. Wij bestrijken de volle breedte van het vakgebied: van strategieontwikkeling en regionale planning tot park- en tuinontwerp, van natuurontwikkeling tot infrastructuur-ontwerp, van landelijk gebied tot stadscentrum, en van onderzoek tot realisatie. Ons werk wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpopgaven.

Aansluiting bij Natuurpro

Wij werken op vele fronten aan een natuurlijker Nederland. Eén van de belangrijke uitdagingen in Nederland is het verhogen van de biodiversiteit van het Nederlandse cultuurlandschap. Dat is een van de speerpunten van Berno Strootman in zijn rol als Rijksadviseur voor het Landschap. Met ons bureau hebben we bijvoorbeeld voor Laag-Holland verschillende scenario’s ontwikkeld waarin duurzame voedselsystemen samen kunnen gaan met veenbehoud en vergroting van natuurwaarden. Ook werken we voor Landgoed Twickel aan een landschapsontwikkelingsplan waarin kwaliteitsverbetering van het landschap wordt gekoppeld aan natuurinclusieve landbouw en een duurzaam watersysteem.

Daarnaast werken we samen met natuurbeheerders en -ontwikkelaars aan het vergroten van ecologische waarden in natuurgebieden in goede harmonie met landschapsontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Bijvoorbeeld op de Kempense Heuvelrug, waar natuurontwikkeling gebaseerd is op de landschappelijke ondergrond. En we werken al 15 jaar aan de ontwikkeling van het Drentsche Aagebied.

Op inrichtingsniveau werken we aan natuurvriendelijke landschappen en openbare ruimtes. Op het Nieuwe Landgoed in Ede is rekening gehouden met beschermde vleermuispopulaties en hebben we natuurvriendelijke beplantingen en een gevarieerde boomstructuur aangeplant. In de Bloemendalerpolder zijn natuurontwikkeling en ecologische verbindingen belangrijke pijlers van integrale gebiedsontwikkeling. En in de plannen voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein spelen kruidenvegetaties een zeer belangrijke rol.

We hebben plezier in samenwerken en doen dat ook veelvuldig met hydrologen, ecologen, civiel ingenieurs en architecten. Daarnaast zijn we vanaf september 2019 partner van Natuurpro, om nieuwe inspiratie op te doen, kennis te delen en bloeiende samenwerkingen aan te gaan.

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Jan Willem van Veelen
Tel: 020-419 41 69
E: janwillem@strootman.net