Buro BOOT heeft een nieuwe klimaattoets gelanceerd. Bedoeld voor iedereen die wil weten of zijn project klaar is voor het klimaat van de toekomst. De klimaattoets meet het effect van plannen op alle aspecten van klimaatrobuust bouwen. Ook toetst de klimaattoets aan lokaal en provinciaal beleid.

Verder kijken dan wateroverlast

Klimaatrobuust gaat bij projecten vaak niet verder dan de verplichte watertoets. Maar klimaat gaat over meer dan water. In de klimaattoets kijkt BOOT integraal: naar wateroverlast, maar ook naar hittestress, droogte en biodiversiteit. Wat draagt het planten van bomen op deze plek bij aan het tegengaan van hittestress? Kan ook bij overvloedige regen het water op alle plekken weg?

“Tien bomen planten niet zomaar genoeg”

BOOT toetst een project niet alleen aan de geldende nationale wetgeving, maar ook aan provinciaal en gemeentelijk beleid. Dit provinciale en gemeentelijke beleid is vaak nog niet in wet- en regelgeving verankerd: het gaat vooral over ambities en convenanten. De klimaattoets gaat dus verder dan wettelijke eisen.

Desondanks is het verstandig om alvast met die ambities rekening te houden. Jonathan van Ekris, adviseur bij BOOT: “We zien dat gemeenten en waterschappen steeds kritischer naar plannen kijken. Gewoon tien bomen planten is niet meer genoeg. Wij toetsen kwantitatief wat de klimaateffecten zijn, zowel in de huidige als de toekomstige situatie, wanneer het project uitgevoerd is. Daarop stellen we maatregelen voor. Daarmee heb je een hele sterke onderbouwing bij een bestemmingsplanprocedure of vergunningaanvraag. Aan de achterkant scheelt dat tijd en er wordt doelmatig omgesprongen met middelen, geld en grondstoffen.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

De klimaattoets kijkt integraal: naar wateroverlast, hittestress, droogte én biodiversiteit.

Compleet inzicht

“De maatlat geeft snel meer inzicht. We kunnen bij het eerste schetsontwerp al meekijken. We maken dan visueel inzichtelijk wat er gebeurt, bijvoorbeeld met de waterstromen”, vervolgt Van Ekris.

Ook zaken die een projectontwikkelaar makkelijk over het hoofd ziet, worden zo inzichtelijk. “Gemeenten stellen vaak bepaalde schaduwpercentages in nieuwbouwprojecten verplicht, die worden nog wel eens over het hoofd gezien. Ook zien we dat het vaak lastig in te schatten is hoe waterstromen lopen. Vaak is wel bedacht: op deze plek gaat de waterstroom zo. Maar als je het hele plan bekijkt, blijkt water ineens een hele andere kant op te gaan.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

De klimaattoets brengt in beeld hoe waterstromen lopen.

Aan de slag!

De klimaattoets is geschikt voor alle maatregelen, van nieuwe plannen tot aanpassingen aan bestaande bouw. De klimaattoets is voorbereid op de komst van de maatlat voor klimaatadaptief bouwen. Deze maatlat wordt de standaard voor heel Nederland en moet eind dit jaar klaar zijn.
Meer weten? Kijk op deklimaattoets.nl of neem contact op met Jonathan via: jpw.vanekris@buroboot.nl

Afbeeldingen: Buro Boot.

Delen: